Adopcja Serca

Misja w Zambii

      Adopcja Serca Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie to pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Zambii. Naszymi podopiecznymi zostają dzieci osierocone lub pochodzące z rodzin w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Często są to rodziny wielodzietne i naznaczone wirusem HIV. Pomoc polega na duchowym i materialnym wspieraniu dziecka, które pragnie się uczyć, jednak nie ma na to odpowiednich środków. Udzielana jest ubogim, niezależnie od ich wiary i wyznania.

Adopcja Serca  skierowana jest do osób odpowiedzialnych, świadomych podjętego zobowiązania. Rodzic Adopcyjny w ramach uiszczanej opłaty adopcyjnej zapewnia swojemu Dziecku Adopcyjnemu opłacenie kosztów nauki, mundurka, przyborów, czesnego, w starszych klasach również internatu, a także zakup podstawowych artykułów, takich jak na przykład środki czystości. W ramach programu nie będą finansowane zakupy na inne cele np.: wyposażenie domów, remonty czy większe zakupy dla dziecka, rodzin, przedszkoli i szkół  państwowych.

Adopcja Serca ma być wędką, a nie rybą. Nie jest równoznaczna z adopcją w prawnym tego słowa znaczeniu i nie stwarza  możliwości, aby całkowicie utrzymać dziecko i pokryć jego wszystkie potrzeby. Uczestnictwo w programie ma pomóc rodzinie, odciążyć ją w kosztach, ale nie zwalnia jej z obowiązku uprawy pola, wykonywania drobnego rzemiosła czy innej formy zarobkowania w celu utrzymania rodziny.

Regulamin programu: „ADOPCJA SERCA”

 1. Program „Adopcji Serca” Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, obejmuje dzieci szkolne i przedszkolne z Zambii, z terenów przyległych do placówek misyjnych Sióstr Boromeuszek.
 2. Adopcji może podjąć się osoba pełnoletnia, rodzina lub grupa osób, grupa parafialna, klasa szkolna, szkoła, przedszkole, firma czy instytucja.
 3. Jeśli adopcji podejmuje się grupa osób lub firma czy instytucja, powinny one wskazać przedstawiciela do kontaktów.
 4. Osoba bądź instytucja podejmująca się adopcji zyskuje miano Rodzica Adopcyjnego, a podopieczny Dziecka Adopcyjnego.
 5. Do programu można zgłaszać się przez cały rok. W Zambii rok szkolny rozpoczyna się w styczniu i pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego staramy się znaleźć Rodzica Adopcyjnego dla każdego dziecka przed 1 stycznia danego roku. Adopcja może rozpocząć się też w ciągu roku szkolnego, jeśli są jeszcze dzieci, które nadal nie mają swoich opiekunów.
 6. Rodzice Adopcyjni otrzymują (po przesłaniu wypełnionej deklaracji na adres pocztowy lub mailowy koordynatora) informacje o dziecku i jego zdjęcie, a po wyrażeniu zgody na przyjecie konkretnego dziecka  dokonują pierwszej wpłaty w terminie do 14 dni. Jeśli Rodzic Adopcyjny nie dokona tej wpłaty, dziecko będzie przydzielone innemu Rodzicowi Adopcyjnemu.
 7. Przystępując do programu, Rodzic Adopcyjny  udostępnia koordynatorom tego programu swoje: imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy do korespondencji (jeśli inny niż adres, z którego wysłano zgłoszenie do programu), tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych wewnątrz programu.
 8. Koszt adopcji  uzależniony jest od wieku, a co za tym idzie, etapu edukacyjnego dziecka, jak również od miasta lub wioski, w której  mieszka. Aktualny koszt opłaty rocznej podawany jest na stronie internetowej www.adopcjaserca.org w odpowiednich zakładkach danej placówki misyjnej.
 9. Konto misyjne jest dolarowe, ale wpłat można dokonywać w złotówkach według kursu sprzedaży Banku Pekao SA w danym dniu. Opłaty można uiszczać ratami, przy czym wpłatę pierwszej raty należy dokonać w ciągu 14 dni od złożenia deklaracji. Wysokość najniższej raty to równowartość 10 % opłaty rocznej.
 10. Część opłaty adopcyjnej (szczegóły w zakładkach danej placówki misyjnej na stronie www.adopcjaserca.org.) przeznaczona jest  na cele administracyjne programu „Adopcji Serca”, związane z opłatami energii, internetu, dojazdu do dzieci i z wynagrodzeniem pracowników socjalnych czyli rdzennych mieszkańców pomagających przy programach adopcyjnych w Zambii. Siostry misjonarki i koordynatorzy w Polsce posługują charytatywnie.
 11. Wpłat należy dokonywać na konto misyjne Zgromadzenia:
  Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
  ul. Okrzei 27
  43-190 MIKOŁÓW
  Bank Pekao SA
  21 1240 1330 1787 0010 2967 4731
  SWIFT dla PeKaO S.A.: PKOPPLPW
  IBAN: PL21 1240 1330 1787 0010 2967 4731
  Wszystkie wpłaty prosimy opisywać wg poniższego schematu:
  Nazwa placówki misyjnej, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki - darowizna.” Dopisek „darowizna” jest ważny dla osób rozliczających opłaty adopcyjne w rocznym zeznaniu podatkowym.
 12. Trzymiesięczne zaległości w opłatach jak również źle opisane wpłaty, które uniemożliwiają zaksięgowanie kwoty na konkretne dziecko, spowodują konieczność szukania nowego Rodzica Adopcyjnego.
 13. Każdy Rodzic Adopcyjny otrzyma przynajmniej raz w roku informację na temat swojego dziecka wraz ze zdjęciem.
 14. Rodzic Adopcyjny może wysłać do swojego Dziecka Adopcyjnego kilka słów w j. angielskim o sobie i swojej rodzinie. Listy należy kierować na adres Misji, a do środka koperty włożyć  kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz numerem kartoteki dziecka. List można wysłać w kopercie bąbelkowej, a tym samym przesłać dziecku kilka drobiazgów, np. swoją fotografię, kolorowankę, ołówek, notes, słodycze (za wyjątkiem czekoladowych). Dzięki takiej korespondencji dziecko będzie miało świadomość, że jest kochane, otoczone troską, pamięcią i modlitwą.
 15. Można też wysyłać paczki: podopiecznym w ilości 1 paczka na rok, a na potrzeby Misji bez limitu. Wszystkie paczki należy przesyłać zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ten temat w zakładce danej placówki misyjnej, na stronie internetowej www.adopcjaserca.org. Ważne, by na paczce umieszczać tylko adres misji – w tym miejscu nie można wpisywać danych dziecka, gdyż nie ma możliwości, aby dziecko samo odebrało paczkę na poczcie.  Po dotarciu na Misję paczki są otwierane i zawartość, zgodnie z listą i przeznaczeniem, przekazywana jest do odbiorców.
 16. Program „Adopcja Serca” stwarza możliwość wyjazdu Rodziców Adopcyjnych do Zambii, w celu odwiedzin swojego Adopcyjnego Dziecka i pomocy przy misji. Zgłoszenia należy kierować do referentki misyjnej Zgromadzenia, kontakt podany na stronie www.adopcjaserca.org. Każdy wyjeżdżający musi wypełnić stosowne oświadczenie.
 17. Rodzice Adopcyjni podczas kontaktu z rodziną Dziecka Adopcyjnego zobowiązani są do nieskładania obietnic dotyczących dodatkowej pomocy dziecku/rodzinie: np. remont domu, zakup mebli, zwierząt. Kontakt prywatny Rodzica Adopcyjnego z adoptowanym lub jego rodziną, a więc poza koordynatorami i siostrami misjonarkami, wyklucza sponsora i dziecko z programu. Pomoc rodzinie może być nadal kontynuowana, ale prywatnie, na własną odpowiedzialność, ponieważ program musi dbać o jednakowe traktowanie wszystkich podopiecznych.
 18. Istnieje możliwość robienia dodatkowych zakupów dla dziecka w tzw. Sklepiku na miejscu w Zambii. Szczegóły w zakładce danej placówki misyjnej na stronie www.adopcjaserca.org.
 19. Jeżeli w trakcie trwania adopcji  znacznie poprawi się sytuacja finansowa rodziny podopiecznego, proces adopcji ulegnie zakończeniu. O tej sytuacji będą informowani zarówno Rodzice Adopcyjni, jak i rodzice/opiekunowie dziecka. Oczywiście istnieje możliwość, za pośrednictwem Misji, zrobienia dziecku pożegnalnych zakupów w Sklepiku, wysłania pożegnalnej paczki lub/i listu.
 20. Należy niezwłocznie zawiadomić Koordynatorki programu, jeśli zaistniała którakolwiek  z poniższych sytuacji:
  - opłaty adopcyjne uiszczane są z konta bankowego innej osoby niż Rodzic Adopcyjny (matki, ojca, krewnego)  i na przelewie będą dane innej osoby;
  - w przypadku zmiany nazwiska (zmiana stanu cywilnego);
  - rozbieżności nazwisk pomiędzy nazwiskiem zgłoszonym do adopcji, a nazwiskiem na koncie bankowym;
  - zmiany adresu do korespondencji. Jest to niezmiernie ważne, gdy chcemy wysłać list lub rysunek od dziecka. Zdarza się, że adres jest już nieaktualny i list wraca;
  - zmiany adresu e-mailowego.
 21. Jeżeli istnieją jakieś powody, dla których adopcja nie może być kontynuowana, prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym koordynatora, podając imię, nazwisko, jak również numer kartoteki dziecka. 
 22. Wszelkie wątpliwości, pytania, prosimy kierować drogą mailową do koordynatorów. Obiecujemy dołożyć wszelkich starań do ich wyjaśnienia. Jednak z uwagi na to, że koordynatorzy mają w grupach nawet kilkuset podopiecznych, prosimy o wyrozumiałość i ponowienie pytania w przypadku braku odpowiedzi po 14 dniach.

      Ponieważ skuteczna pomoc jest naszą wspólną troską, apelujemy o przestrzeganie powyższego regulaminu. Prosimy również o zrozumienie, że „Adopcja Serca” to dodatkowe obowiązki dla wszystkich zaangażowanych w ten program osób, przy ich innych głównych obowiązkach rodzinnych i zawodowych, i dlatego, jeżeli zdarzają się czasami jakieś niedociągnięcia, to nie wypływają one z ich złej woli, lecz tylko i wyłącznie z nadmiaru pracy.